Hot News :

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570) แก้ไข ครั้งที่ 3 /2566 องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี

วันอังคาร, 21 มีนาคม 2566 00:00

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี ได้ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570 ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย (ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2565) ประกาศ ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2565 นั้น เพื่อประโยชน์ของประชาชนในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมบริการสาธารณะ และการพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย จึงได้แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ครั้งที่3/2566 โดยเป็นไปตามความในข้อ 21 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคายได้ให้ความเห็นชอบในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย และการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า ต่อไป จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

Media

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ