Hot News :

ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย โดยนางสาวราตรี บุญชิต จัดกิจกรรม“สัปดาห์แห่งการรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษา” เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก (31 พฤษภาคม) เพื่อสร้างความตระหนัก ให้ความรู้ในการป้องกัน ควบคุม และแก้ไขการแพร่ระบาดของบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม

     วันที่ 13 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. นางสาวราตรี บุญชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมส่งเสริมสัมพันธภาพของครอบครัว ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย ดำเนินการโดยกองสวัสดิการสังคม อบต.นาคายร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี นายบัวลม ทรัพย์มูล ประธานศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลนาคาย ได้กล่าวต้อนรับทุกท่านที่เข้าร่วมอบรม ซึ่งการอบรมครั้งนี้มีประชาชนเข้าร่วม จำนวน 40 คน

     เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2567องค์การบริการส่วนตำบลนาคาย โดย นางสาวราตรี บุญชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย ร่วมกับภาคีเครือข่ายในเขตพื้นที่ตำบลนาคายทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผู้นำท้องถิ่น ประชาชนในเขตพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง รวมถึงคณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น (บุญบั้งไฟ) ประจำปี 2567 เพื่อสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรม มรดกประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

     เมื่อวันที่ 18 - 27 มีนาคม 2567 นางสาวราตรี บุญชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย จัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยการลงพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัข และแมว ในพื้นที่ 13 หมู่บ้านของตำบลนาคาย

     วันที่ 23 เมษายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย โดย นางสาวราตรี บุญชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการเจ้าหน้าที่ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย จัดกิจกรรมโครงการอบรมส่งเสริมให้ความรู้ด้านสุขภาพและสวัสดิการของผู้สูงอายุ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาคายโดยมีผู้สูงอายุในตำบลเข้าร่วมจำนวนกว่า 150 ท่าน หลังจากเสร็จสิ้นการอบรม ได้มีกิจกรรมรดน้ำขอพร จากผู้สูงอายุและร่วมรำวงย้อนยุค ซึ่งสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้ผู้ร่วมกิจกรรมทุกคน

     องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี โดยนางสาวราตรี บุญชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย จัดกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "นาคายเกมส์" ประจำปีงบประมาณ2567 ขึ้นในระหว่างวันที่ 9 - 10 เมษายน 2567 ณ บริเวณสนามกีฬาชั่งคราว องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน รวมทั้งประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่ตำบลนาคายมีกิจกรรมร่วมกัน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในชุมชนและทำให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบต่อไป

     เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านดอนหวาย หมู่ที่ 6 ตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี นางสาวราตรี บุญชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังปัญหาและความเห็นของประชาชน บ้านดอนหวาย กรณีได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีกลุ่มผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังทิ้งขยะติดเชื้อโดยปราศจากการบริหารจัดการขยะ ซึ่งอาจส่งให้เกิดเชื้อโรคแพร่ระบาดในชุมชน จากการตรวจสอบข้อมูลพบว่ามีผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง จำนวน 2 ราย ซึ่งได้รับการรักษาโดยการนำอุปกรณ์และเครื่องมือในการฟอกไตมาทำการรักษาเองที่บ้านโดยมีญาติผู้ป่วยเป็นผู้ดูแลและบริหารจัดการขยะติดเชื้อ ตามคำแนะนำของแพทย์ แต่ทางญาติผู้ป่วยไม่ได้ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์จึงได้นำขยะติดเชื้อ เช่น ถุงน้ำฟอกไต สายยางฟอกไต ถุงมือยาง ฯลฯมาทิ้งไว้บริเวณข้างรั้วบ้าน ซึ่งทางคณะกรรมการหมู่บ้านและชาวบ้านเกรงว่าจะเป็นการสะสมขยะติดเชื้อจนก่อให้เกิดเชื้อโรคในชุมชน จึงขอให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลนาคายได้ช่วยแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนต่อไป กระทั่งเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวราตรี บุญชิต มอบหมายให้ นางสาวนิภาพร อ่อนเชียง หัวหน้าสำนักปลัด นายพงศพล พรเจริญ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และ นางสาวปวริศา เพียรใจ นักวิชาการสาธารณสุข ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลนาคาย เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน โดยการขุดบ่อทิ้งขยะติดเชื้อ จำนวน 2 จุด พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการบริหารจัดการขยะติดเชื้อแก่ญาติผู้ป่วยได้นำไปปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะ จากการประชุมร่วมกับชุมชนดังกล่าวนางสาวราตรี บุญชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย ได้มีแนวคิดในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะติดเชื้อของชุมชนทั้ง 13 หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ตำบลนาคาย โดยการ มอบหมายให้นางสาวปวริศา เพียรใจ นักวิชาการสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย ได้ดำเนินการสำรวจผู้ป่วย ในกลุ่มผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังเพื่อให้ความช่วยเหลือในการแนะนำวิธีการจัดการขยะติดเชื้อเพื่อลดขยะในชุมชน ทั้ง 13 หมู่บ้านต่อไป

     เมื่อวันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมประชุมประจำเดือน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี โดยนางสาวราตรี บุญชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย เป็นประธานที่ประชุม มีบุคคลกรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย ประกอบด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างเหมาบริการทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในการประชุมในครั้งนี้ได้มีการให้นโยบายและความรู้เรื่อง "นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่" ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคายรับทราบแนวทาง DOs & Don'ts ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้บุคลากรใน องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย มีคุณธรรมสุจริต บุคลากรทุกคนงดรับของขวัญ และของกำนัลในการปฏิบัติหน้าที่ทุกกรณี เป็นการปลุกจิตสำนึกการทำงานด้วยใจบริการ การสร้างวัฒนธรรมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานทางจริยธรรมในหัวข้อซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่

     องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย โดย นางสาวราตรี บุญชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย มอบหมาย ให้นางสาวปวริศา เพียรใจ นักวิชาการสาธารณสุข จัดกิจกรรมร่วมขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY ภายใต้โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นเพื่อรณรงค์การคัดแแยกขยะรวมถึงการบริหารจัดการขยะเปียกให้ถูกวิธีต่อไป

     เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี โดยนางสาวราตรี บุญชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2567 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย ตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี ภายในงานมีการจัดกิจกรรมการแสดงจากโรงเรียนต่างๆพร้อมซุ้มนิทรรศการ และการจัดกิจกรรมเพื่อให้เด็ก แสดงความสามารถ ที่ตนเองถนัด สนใจ และเหมาะสม ผ่านการแสดงหน้าเวที เพื่อกระตุ้นให้เยาวชน ทราบบทบาทตนเอง เตรียมความพร้อม การมีส่วนร่วมของ ครอบครัว และ สังคม ในอนาคต ภายใต้คำขวัญของ นายกรัฐมนตรี ที่ว่า “มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย” นอกจากนี้ ยังมีการแจกรางวัล ขนมขบเคี้ยว ทำให้เด็กๆ และผู้ปกครองที่มา สนุกสนาน ประทับใจ

     เมื่อวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี โดยนางสาวราตรี บุญชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย จัดกิจกรรมโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี2566 ณ บริเวณวัดหนองเป็ด ตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี ภายในงานมีการจัดกิจกรรมการประกวดนางนพมาศ และการประกวดกระทงสวยงาม เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี จะจัดโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี2566 ขึ้น ในวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณวัดหนองเป็ด - โนนเจริญ ตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี ภายในงานมีการจัดกิจกรรมการประกวดนางนพมาศ และการประกวดกระทงสวยงาม ดังนั้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย จึงขอเชิญประชาชนที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

     เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2566 นางสาวราตรี บุญชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและพนักงานจ้าง ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันนวมินทรมหาราช วันที่ 13 ตุลาคม 2566 โดยนายวสุรุจ สามารถ นายอำเภอตาลสุม ประธานในพิธีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนและภาคประชาชนชาวอำเภอตาลสุม

     เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย โดย นางสาวราตรี บุญชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย จัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2566 ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 เห็นชอบกำหนดให้วันที่ 28 กันยายน ของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) รวมทั้งกำหนดให้มีการชักธงและประดับธงชาติไทยในวันดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์ เป็นธงชาติไทย โดยในปีนี้ ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 ธงชาติถือเป็นสัญลักษณ์อันสูงสุดของชาติ ธงชาติไทยแต่เดิมมีหลายรูปแบบ จนรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ตราพระราชบัญญัติธงขึ้นใหม่ในพุทธศักราช 2460 พระองค์ทรงกำหนดความหมายของสีธงชาติไว้ว่า สีแดง หมายถึง ชาติ คือประชาชน สีขาว หมายถึง ศาสนา และสีน้ำเงิน หมายถึง พระมหากษัตริย์ ซึ่งธงไตรรงค์ หรือธงชาติไทย ถือเป็นสัญลักษณ์อันสูงสุดของชาติ เป็นสิ่งเตือนใจให้อนุชนได้รำลึกถึงการเสียสละเลือดเนื้อของบรรพบุรุษ เพื่อรักษาไว้ซึ่งแผ่นดิน และร้อยดวงใจคนทั้งชาติให้เป็นหนึ่ง หล่อหลอมความรักสามัคคี สร้างเสริมความภูมิใจในความเป็นชาติ ก่อเกิดเป็นพลังยิ่งใหญ่ในการพัฒนาชาติไทย

     เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย โดย นางสาวราตรี บุญชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันแม่ ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรัก ความกตัญญูต่อมารดา และผู้มีพระคุณ และเพื่อปลูกฝังค่านิยมที่ดีงาม มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การแสดงของเด็กนักเรียน การแสดงผลงานของนักเรียน และกิจกรรมระบายสีภาพวาดของผู้ปกครองและเด็กนักเรียน

      เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย โดยนางสาวราตรี บุญชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย จัดกิจกรรมโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของเด็กปฐมวัยตามกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย ปีงบประมาณ 2566 เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ตรงให้กับผู้เรียนที่เพิ่มเติมจากการเรียนในห้องเรียนตามแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และประสบการณ์อย่างขวางต่อไป

     เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย โดย นางสาวราตรี บุญชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย มอบหมายให้ นางสาวปวริศา เพียรใจ นักวิชาการสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย ลงพื้นที่ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอตาลสุมและปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี ในการให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวที่มีอายุ 6 เดือนขึ้นไป ในพื้นที่ตำบลนาคายฟรี ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณธานศาตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

      วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย โดย นางสาวราตรี บุญชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบล มอบหมายให้ นายรชฏ ผลบุญ เลขานุการนายกฯ และ นางสาวปวริศา เพียรใจ นักวิชาการสาธารณสุข พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่พ่นหมอกควัน จากกรณีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 1 ราย บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 13 โดยได้รับการประสานงานจาก รพ.สต.บ้านนาคาย ทั้งนี้ในช่วงหน้าฝนโรคไข้เลือดออกมีการแพร่ระบาด ขอให้ประชาชนในพื้นที่ป้องกัน และเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด 

     เมื่อวันที่ 11 - 14 กรกฏาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย โดย นางสาวราตรี บุญชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย มอบหมายให้ นายพงศพล พรเจริญ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมด้านอาชีพให้กับกลุ่มสตรีและประชาชน หลักสูตรการทำตะกร้าจากหวายเทียม ปีงบประมาณ2566

     เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2566 นางสาวราตรี บุญชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ นักเรียน และ ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม วันมหามงคลครบรอบ 231 ปีจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานี ได้ประกาศให้ ปี พ.ศ. 2566 เป็นวาระสำคัญ ของจังหวัด ในโอกาสครบ 231 ปี ภายใต้ชื่อกิจกรรม “231 ปี อุบลราชธานี ฮุ่งเฮือง เมืองธรรม” ซึ่งวันคล้ายวันสถาปนาเมืองอุบลราชธานี ครบ 231 ปี ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2566 และจังหวัดได้กำหนดจัดกิจกรรม เนื่องในวันมหามงคลแห่งการสถาปนาเมืองอุบลราชธานี มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 2,310 คน จากตำบลนาคาย 320 คน โดยมีนายวสุรุจ สามารถ เป็นประธานในพิธี

เริ่มต้นก่อนหน้า1234ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 4

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ