Hot News :

ข่าวกิจกรรม

     เมื่อวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี โดยนางสาวราตรี บุญชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย จัดกิจกรรมโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี2566 ณ บริเวณวัดหนองเป็ด ตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี ภายในงานมีการจัดกิจกรรมการประกวดนางนพมาศ และการประกวดกระทงสวยงาม เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี จะจัดโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี2566 ขึ้น ในวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณวัดหนองเป็ด - โนนเจริญ ตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี ภายในงานมีการจัดกิจกรรมการประกวดนางนพมาศ และการประกวดกระทงสวยงาม ดังนั้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย จึงขอเชิญประชาชนที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

     เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2566 นางสาวราตรี บุญชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและพนักงานจ้าง ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันนวมินทรมหาราช วันที่ 13 ตุลาคม 2566 โดยนายวสุรุจ สามารถ นายอำเภอตาลสุม ประธานในพิธีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนและภาคประชาชนชาวอำเภอตาลสุม

     เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย โดย นางสาวราตรี บุญชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย จัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2566 ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 เห็นชอบกำหนดให้วันที่ 28 กันยายน ของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) รวมทั้งกำหนดให้มีการชักธงและประดับธงชาติไทยในวันดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์ เป็นธงชาติไทย โดยในปีนี้ ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 ธงชาติถือเป็นสัญลักษณ์อันสูงสุดของชาติ ธงชาติไทยแต่เดิมมีหลายรูปแบบ จนรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ตราพระราชบัญญัติธงขึ้นใหม่ในพุทธศักราช 2460 พระองค์ทรงกำหนดความหมายของสีธงชาติไว้ว่า สีแดง หมายถึง ชาติ คือประชาชน สีขาว หมายถึง ศาสนา และสีน้ำเงิน หมายถึง พระมหากษัตริย์ ซึ่งธงไตรรงค์ หรือธงชาติไทย ถือเป็นสัญลักษณ์อันสูงสุดของชาติ เป็นสิ่งเตือนใจให้อนุชนได้รำลึกถึงการเสียสละเลือดเนื้อของบรรพบุรุษ เพื่อรักษาไว้ซึ่งแผ่นดิน และร้อยดวงใจคนทั้งชาติให้เป็นหนึ่ง หล่อหลอมความรักสามัคคี สร้างเสริมความภูมิใจในความเป็นชาติ ก่อเกิดเป็นพลังยิ่งใหญ่ในการพัฒนาชาติไทย

     เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย โดย นางสาวราตรี บุญชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันแม่ ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรัก ความกตัญญูต่อมารดา และผู้มีพระคุณ และเพื่อปลูกฝังค่านิยมที่ดีงาม มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การแสดงของเด็กนักเรียน การแสดงผลงานของนักเรียน และกิจกรรมระบายสีภาพวาดของผู้ปกครองและเด็กนักเรียน

      เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย โดยนางสาวราตรี บุญชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย จัดกิจกรรมโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของเด็กปฐมวัยตามกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย ปีงบประมาณ 2566 เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ตรงให้กับผู้เรียนที่เพิ่มเติมจากการเรียนในห้องเรียนตามแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และประสบการณ์อย่างขวางต่อไป

     เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย โดย นางสาวราตรี บุญชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย มอบหมายให้ นางสาวปวริศา เพียรใจ นักวิชาการสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย ลงพื้นที่ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอตาลสุมและปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี ในการให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวที่มีอายุ 6 เดือนขึ้นไป ในพื้นที่ตำบลนาคายฟรี ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณธานศาตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

      วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย โดย นางสาวราตรี บุญชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบล มอบหมายให้ นายรชฏ ผลบุญ เลขานุการนายกฯ และ นางสาวปวริศา เพียรใจ นักวิชาการสาธารณสุข พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่พ่นหมอกควัน จากกรณีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 1 ราย บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 13 โดยได้รับการประสานงานจาก รพ.สต.บ้านนาคาย ทั้งนี้ในช่วงหน้าฝนโรคไข้เลือดออกมีการแพร่ระบาด ขอให้ประชาชนในพื้นที่ป้องกัน และเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด 

     เมื่อวันที่ 11 - 14 กรกฏาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย โดย นางสาวราตรี บุญชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย มอบหมายให้ นายพงศพล พรเจริญ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมด้านอาชีพให้กับกลุ่มสตรีและประชาชน หลักสูตรการทำตะกร้าจากหวายเทียม ปีงบประมาณ2566

     เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2566 นางสาวราตรี บุญชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ นักเรียน และ ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม วันมหามงคลครบรอบ 231 ปีจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานี ได้ประกาศให้ ปี พ.ศ. 2566 เป็นวาระสำคัญ ของจังหวัด ในโอกาสครบ 231 ปี ภายใต้ชื่อกิจกรรม “231 ปี อุบลราชธานี ฮุ่งเฮือง เมืองธรรม” ซึ่งวันคล้ายวันสถาปนาเมืองอุบลราชธานี ครบ 231 ปี ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2566 และจังหวัดได้กำหนดจัดกิจกรรม เนื่องในวันมหามงคลแห่งการสถาปนาเมืองอุบลราชธานี มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 2,310 คน จากตำบลนาคาย 320 คน โดยมีนายวสุรุจ สามารถ เป็นประธานในพิธี

     เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย โดย นางสาวราตรี บุญชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฯมอบหมายให้ นายสฤษฎ์ พุฒชา รองนายกฯพร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และ เจ้าหน้าที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาคาย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำหนามแท่ง สาธารณสุขอำเภอตาลสุมและโรงพยาบาลตาลสุม จัดประชุมผู้ปกครองและบุคลากรทางการศึกษาในการป้องกันและควบคุม โรคมือเท้าปาก ในเด็กปฐมวัยทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันและ ร่วมหารือวางแนวทางมาตรการในการป้องกันและควบคุมโรค

     เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย โดยนางสาวราตรี บุญชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย มอบหมายให้นายพงศพล พรเจริญ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำหนามแท่ง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้ป่วยติดเตียงในเขตพื้นที่ตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมทั้งการให้ความรู้และคำแนะนำในการดูแลผู้ป่วยติดเตียงอย่างถูกวิธี โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำหนามแท่ง

     องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย โดยนางสาวราตรี บุญชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและพนักงานจ้าง จัดกิจกรรมแสดงสัญลักษณ์และเจตจำนงการต่อต้านการทุจริต "ร่วมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ที่ไม่ทนต่อการทุจริตคอร์รัปชั่น"

     เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา ๑๗.๓๐น. นางสาวราตรี บุญชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและพนักงานจ้าง ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยนายวสุรุจ สามารถ นายอำเภอตาลสุม ประธานในพิธีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนและภาคประชาชนชาวอำเภอตาลสุม

     เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 นางสาวราตรี บุญชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย จัดกิจกรรมอบรมโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยภายหลังการฝึกอบรมจะมีการลงพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัข และแมว ในพื้นที่ 13 หมู่บ้านของตำบลนาคาย เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ประชาชนท่านใดมีความประสงค์นำสัตว์เลี้ยงของท่านเข้ารับบริการ สามารถติดตามรายละเอียดวัน เวลา และสถานได้ตามรายละเอียดที่แนบ หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่ 045-950847

     องค์การบริการส่วนตำบลนาคาย โดย นางสาวราตรี บุญชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น (ประเพณีบุญบั้งไฟเส็งกลองตำบลนาคาย) ประจำปี 2566 วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เพื่อสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรม มรดกประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

     วันที่ 30 เมษายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย โดยนางสาวราตรี บุญชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย มอบหมายให้นายอัมพร วงษาหล้า ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกสำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลนาคายที่ได้รับความเดือดร้อนจากพายุฝนตก และมีลมกรรโชกแรง ส่งผลให้เสาไฟหักโค่นล้มกีดขวางทางสัญจรและบ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหายหลายหลังคาเรือน ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย จะดำเนินการให้ความช่วยเหลือเป็นลำดับต่อไป

  องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย โดยนางสาวราตรี บุญชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย มอบหมายให้ นางรัตนา ผลรักษ์ ผู้อำนวยการกองคลังพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และพนักงานกองคลัง ออกให้บริการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนอกสถานที่ พร้อมกับการให้บริการข้อมูลข่าวสารและข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการชำระภาษีต่างๆของประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและให้ประชาชนเข้าใจถึงความสำคัญของการชำระภาษีโดยออกให้บริการระหว่างวันที่ 20 - 28 เมษายน 2566 จึงประกาศมาให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

     เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย นางสาวราตรี บุญชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำเขื่อนลำเซบก ซึ่งประกอบด้วย เกษตรกรที่มาจากตำบลนาคาย ตำบลจิกเทิง อำเภอตาลสุม และตำบลเหล่าแดง อำเภอดอนมดแดง กรณีได้รับความเดือดร้อนเรื่องการจ่ายค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับสถานีสูบน้ำลำเซบก โดยให้เหตุผลว่าได้รับผลกระทบจากพายุโนรูทำให้พืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหาย จึงไม่สามารถจ่ายค่ากระแสไฟฟ้าได้ ในการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย 1.นายประวิทย์ ภาเรือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจิกเทิง 2.นายวสันต์ เกษแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าแดง อำเภอดอนมดแดง จากการประชุมร่วมกันได้ผลสรุปคือ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย จะเป็นตัวแทนในการทำหนังสือเรียนถึงผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อขอแนวทางแก้ไขปัญหาและขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำเขื่อนลำเซบกที่ได้รับความเดือดร้อนตามที่เห็นสมควรต่อไป

      ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย ประกอบด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านคำหนามแท่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองเป็ดและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย เปิดรับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย ปีการศึกษา2566 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย หมายเลขโทรศัพท์ 045-950847/063-3728627 และทางเว็บไซต์ www.nakhai.go.th

เริ่มต้นก่อนหน้า123ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 3

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ